calendar

School Calendar

Review the AWIS calendar below

Events & Term Dates

Aug 27, 2023
Start of Term 1
Oct 22, 2023 - Oct 26, 2023
Mid-Term Break
Dec 17, 2023 - Dec 18, 2023
Qatar National Day Holiday
Dec 21, 2023
Last Day of Term 1
Dec 24, 2023 - Jan 7, 2024
Holiday
Jan 8, 2024
Start of Term 2
Feb 11, 2024 - Jun 15, 2023
Mid-Term Break
Apr 9, 2024
Last day of Term 2
Apr 10, 2024 - Apr 18, 2024
Eid Al-Fitr Holiday
Apr 21, 2024
Start of Term 3
Jun 13, 2024
Last day of Term 3